Benvinguts a Assegurances Salvado

Benvinguts a Seguros Salvado

Li proporcionem serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'Assegurances o altres programes empresarials adaptats a cada sector d'activitat.

Disposem d'un equip humà de professionals tècnics i comercials capacitats per a la contractació i gestió de les seves necessitats. Cercarem la solució idònia a aquestes necessitats.

Les accions empreses amb vostè venen dimensionades pel valor afegit que Seguros Salvado diposita en totes elles, oferint-li un servei personalitzat d'elevat grau de satisfacció.

A Seguros Salvado, podrà informar-se dels plans i productes que li oferim, beneficiar-se del recolzament en l'assessorament, la contractació i manteniment directe dels seus productes, així com, mantenir un contacte permanent i personalitzat.

Què li oferim

Albert Salvado Corredoria d'Assegurances (inscripció J293GC, Registre especial de la Direcció General d'Assegurances), proporciona serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'assegurances a més de 2.000 clients, inclouent a empreses de primera linia amb presència nacional i internacional, en els més diversos sectors d'activitat.

Disposa d'una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

Assegurances Salvado ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l'executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d'actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció i seguretat, peritatge, financiació).

Determinada l'opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un pla individualitzat de financiació i assessorant en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

Assegurances Salvado treballa amb una clara vocació d'apropament als seus clients per mig d'un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

Serveis a Empreses

Gerència de Risc o RISK MANAGEMENT

Podem definir-ho com el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos i activitats d'una empresa, per minimitzar els efectes adversos dels successos accidentals que li afectin, al menor cost possible.

Entenem el Risk Management, como l'aplicació de les tècniques d'identificació, evaluació i control dels riscos en l'empresa.
El nostre servei inclou:

 • Inspecció d'ingenieria - Es realitza mitjançant enginyers especialitzats en prevenció i seguretat.
Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l'informe d'inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d'ocurrència.

 • S'inclouen a l'informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.
Anàlisi del programa d'assegurances.
 • Estudi detallat dels contractes d'assegurança vigents.
 • Disseny del programa d'assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.
Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Pla de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.
Financiació dels riscos.

Retenció Franquicies, carèncias, deduibles, límits d'indemnització...

 • Transferència Contracte diferent de l'assegurança: clàusules d'exoneració, subcontractacions...
Missió i Actuació.

Proporcionem als gestors eines d'ajuda en la presa de decisions respecte les polítiques de prevenció i financiació de riscos idònies per l'Empresa.

 • Efectuem l'anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l'actuació de la corredoria, de les pòlisses, capitals assegurats i sinistralitat.
 • Coordinem les millores i adaptacions pertinents en funció de l'evolució de l'empresa.
 • Col.laborem en l'elaboració de plans d'emergència i contingència.
 • Col.laboració amb departament de Seguretat-Enginyeria.
 • Pla d'Emergència.
 • Pla de Contingència.
 • Informes periòdics.
 • Estudi professional dels riscos.
 • Coneixement del mercat Control extern.
Beneficis:
 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d'activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d'assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció -assegurances

Serveis a Particulars

Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

 • Combinats
  Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d'algunes de les garanties més usuals de cadascun d'ells.
 • Automòbils
  Bàsicament informació dels rams d'automòbils i, de ciclomotors i motocicletes, detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d'aquests productes. Es detallen alhora els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.
 • Industrials
  Inclou els productes d'avaria de maquinària, danys materials, riscos en trànsit de mercaderies segons mitjà de transport i el risc per la pèrdua de beneficis.
 • Responsabilidad Civil
  Productes exclusius de responsabilitat civil en el cas d'agressió d'animals (domèstics), comunitats, explotació, o bé, accidents laborals en els que es produeix lesió o mort d'empleats.
 • Estalvi / Inversió
  Productes d'inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d'inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l'estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.
 • Vida i Salut
  En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d'accidents, previsions, subsidis, salut, vida, vida estalvi i vida risc. Podrà triar entre les diferents modalitats la que millor s'adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.

Per això, pot visitar la secció de contactes.